Algemene voorwaarden

Welkom

Je hebt besloten om een tent te huren bij S-kwadraat (Tent-ok is onderdeel van S-kwadraat). Tietie Sanders is eigenaar van S-kwadraat. Het bedrijf is gevestigd op het volgende adres:

S-kwadraat

Eelerbergstraat 32

1333 ZW  ALMERE

Kvk nummer 71215360

In het vervolg te noemen “Tent-ok”.

We hebben deze algemene voorwaarden opgesteld om onduidelijkheden te voorkomen. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor “huurders” van tenten op de verschillende campings waarmee Tent-ok samenwerkt. Hierin staan de wederzijdse rechten en plichten opgenomen.

De huurders zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden en er zich aan te houden c.q. naar te handelen.

Lees ze dus goed door om niet voor verrassingen te komen staan.

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing de overeenkomst voor het huren van een tent van Tent-ok. Ze zijn hiertoe onderdeel van de huurovereenkomst.

Boeken

De boekingen worden gedaan via het boekingssysteem van Tent-ok en is als volgt:

Na ontvangst van de boeking is deze definitief en wordt per mail een reserveringsbevestiging met een factuur toegezonden. Controleer de ontvangen bevestiging goed.

Er komt hierdoor automatisch een overeenkomst tot stand tussen jou en Tent-ok Bij het boeken wordt automatisch akkoord gegaan met de algemene voorwaarden van Tent-ok.

Factuur

De prijzen genoemd op onze website zijn per tent per nacht en gebaseerd op het maximaal aantal personen mogelijk per tent. In de reissom zijn inbegrepen de plaats, de tent(huur), elektra, water, BTW en de diensten en voorzieningen van de betreffende camping. De huurprijzen zijn exclusief eventueel ter plaatse geldende belastingen die vanuit overheid en/of semi-overheidswege worden opgelegd. Denk hierbij bij voorbeeld aan toeristenbelasting en/of milieuheffing. Deze belastingen kunnen per locatie verschillen en dienen rechtstreeks en ter plaatse te worden betaald aan de camping. Tevens kan de camping voor bepaalde faciliteiten vergoedingen vragen. Dit wordt zoveel mogelijk vermeld op onze website.

Verplichte bijkomende kosten en apart vermeld op de factuur

  • Eindschoonmaakkosten
  • Reserveringskosten
  • Toeristen- en/of milieubelasting wordt apart vermeld op de factuur en moeten ter plekke worden afgerekend met de camping.

Gegevens op factuur/bevestiging

Op de factuur staat jullie naam en adresgegevens, de geboekte camping(s) en het type tent. De aankomst en vertrek datum en daarnaast de opsomming van de kosten als eerder aangegeven.

Betaling, aanbetaling binnen 2 weken na boeking

Bij ontvangst van de boekingsbevestiging moet binnen 2 weken de aanbetaling worden voldaan. Het bedrag en de termijnen staan vermeld in de factuur.

Na ontvangst van de aanbetaling ontvangt de huurder een betalingsbevestiging.

Wanneer wij na 2 weken nog geen aanbetaling ontvangen hebben, zenden wij een herinneringsmail.

Hebben wij na 3 weken nog geen aanbetaling ontvangen dan vervalt het recht op reservering en zullen we de boeking annuleren.

Wij wijzen erop, dat indien de overeengekomen betalingstermijnen overschreden worden, Tent-ok zich het recht voorbehoud de reservering te annuleren en je aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten.

Betaling, restantsom 2 weken voor vertrek

Het restant van de reissom dient uiterlijk 2 weken voor de aankomstdatum te zijn voldaan. Wanneer er geboekt wordt met vertrek binnen 2 weken, moet het volledige bedrag binnen 2 dagen na ontvangst van de factuur voldaan zijn.

Annuleringsverzekering

Via het boekingssysteem van Tent-ok is het mogelijk een annuleringsverzekering af te sluiten. De keuze hiervoor ligt natuurlijk volledig voor de huurder. Voor een reisverzekering verwijzen wij graag door naar de eigen verzekering.

Wanneer je besluit om geen verzekering af te sluiten, kan Tent-ok niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die verhaald kan worden bij de annuleringsverzekering. De reserveringsbevestiging geldt als bewijs voor de reis- en/of annuleringsverzekering.

Hoofdboeker

De hoofdboeker van de reis moet minimaal 21 jaar zijn op het moment van boeken. Hij/zij is hoofdelijk aansprakelijk voor alle medereizigers die worden aangemeld. Alle correspondentie wordt gevoerd via het (email) adres van de hoofdboeker.

Maximaal toegestane personen

De accommodatie is afgestemd op het maximaal aantal personen als aangegeven via de website. Bewoning met 2 families, met meer dan het maximaal toegestane aantal personen of met meer dan bij reservering opgegeven aantal personen (inclusief kinderen en baby’s) is niet toegestaan. De campingbeheerder kan in dit geval de toegang weigeren tot de accommodatie. Hierbij vervalt het recht op schadevergoeding en/of restitutie van de reissom.

Huurperiode

De huurperiode kan worden aangegeven in het boekingssysteem van Tent-ok. De huurperiode wordt overeengekomen via het boeken ervan en loopt van 15.00 uur op de dag van aankomst tot 10.00 op de dag van vertrek.

Niet betalen binnen de betalingstermijn

Wij willen erop wijzen, dat indien de overeengekomen betalingstermijnen overschreden worden, Tent-ok zich het recht voorbehoud de reservering te annuleren en jou aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing die in de voorwaarden worden genoemd. De al betaalde gelden worden dan verrekend met de annuleringskosten. Het is niet mogelijk om betalingstermijnen te compenseren met eventueel andere betalingen die uitstaan bij Tent-ok. Tent-ok behoudt zich het recht voor om de vordering uit handen te geven aan een externe partij. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, evenals de rente zullen dan op de hoofdboeker worden verhaald.

Annuleren

Het kan gebeuren dat de vakantie door onvoorziene omstandigheden moet worden geannuleerd. In dit geval moet dit schriftelijk of telefonisch (tijdens kantooruren) aan Tent-ok door te geven. Een annulering brengt vaak wel kosten met zich mee.

Indien er geen annuleringsverzekering is afgesloten of de reden van annulering valt niet onder de verzekeringsvoorwaarden, wordt de reservering geannuleerd conform onze Algemene voorwaarden. Wanneer er geen verzekering is afgesloten kan Tent-ok niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die verhaald kan worden bij de annuleringsverzekering.

Naast de verschuldigde reserveringskosten en de eventuele verzekeringspremie zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a. bij een annulering tot 2 weken (14 dagen) voor de dag van aankomst is de volledige aanbetaling verschuldigd.

b. bij annulering op de dag van aankomst of later is 100% van de reissom verschuldigd.

Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door Tent-ok gepubliceerde en/of gefactureerde prijs, plus de reserveringskosten.

Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag verwerkt door Tent-ok.

Wijzigen van uw boeking

Tot 2 weken voor vertrek kunnen wijzigingen in de reservering worden doorgegeven. Uiteraard voor zover deze mogelijk zijn. Wij berekenen voor het wijzigen geen kosten. Wij wijzen er wel op, dat in geval van wijzigen van accommodatie de annuleringsvoorwaarden als gemeld in deze voorwaarden van toepassing zijn. Een wijziging dient door de hoofdboeker door te worden gegeven. Dit moet schriftelijk worden doorgegeven aan Tent-ok.

Wijzigen hoofdboeker / overnemen reservering

Wanneer de hoofdboeker of één van de medereizigers verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats door iemand anders ingenomen worden. In dit geval wordt de boeking in zijn geheel overgenomen. Het kan zijn dat hier extra kosten aan zijn verbonden. Wanneer een reservering moet worden overgenomen, moet dit schriftelijk aan Tent-ok worden doorgegeven.

Vroege aankomst en eerder vertrek

Bij latere aankomst of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen restitutie plaats.

Wijziging / annulering door Tent-ok

Indien Tent-ok de gereserveerde tent onverhoopt niet kan aanbieden, dan krijgt de huurder hiervan direct bericht (telefonisch of schriftelijk) met opgave van reden en biedt Tent-ok in dit geval een gelijkwaardige accommodatie aan tegen dezelfde reissom. Indien Tent-ok geen passend alternatief / aanbod heeft of de huurder hiervan geen gebruik wil maken, zal tent-ok binnen 1 week na annuleringsdatum de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom restitueren.

Overmacht

Tent-ok is niet gehouden tot restitutie van de reissom aan de huurder in geval van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht. Onder overmacht moet – zonder uitputtend te zijn – in ieder geval worden verstaan:

  • overlast door ongedierte (b.v. muizen),
  • het uitroepen van de noodtoestand in het gebied waarin de camping is gelegen,
  • het uitbreken van besmettelijke ziekten die voor mens en/of dier gevaarlijk kunnen zijn (B.V. BSE, corona, varkenspest en MKZ)
  • dreigend overstromingsgevaar.

Onder onvoorziene omstandigheden wordt verstaan dat de camping en/of accommodatie in zodanige staat is dat deze niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld door wateroverlast of bosbrand).

Tent-ok is niet aansprakelijk voor eventuele diensten door de huurder gereserveerd (bijvoorbeeld: vliegtickets, autohuur, bootovertocht, busreizen e.d.).

In geval Tent-ok op enige wijze tekortschiet in haar dienstverlening is haar aansprakelijkheid beperkt tot de door haar ontvangen reissom.

Activiteiten en faciliteiten op de camping

In de beschrijvingen op onze website vindt u informatie over de faciliteiten die worden aangeboden. Hierbij worden op de site geen kosten vermeld. De betekent niet dat deze faciliteiten voor gratis gebruik zijn. Tent-ok is niet aansprakelijk voor onverwacht ter plaatse berekende of wijzigende kosten voor het gebruik van faciliteiten of diensten. Tent-ok kan niet garanderen dat de faciliteiten altijd geopend zijn. Vooral buiten het hoogseizoen (mei, juni en vanaf eind augustus) kan het voorkomen dat bepaalde activiteiten en faciliteiten gesloten zijn of niet worden aangeboden. Op de camping voorzien ze je graag van de juiste informatie.

Reisinformatie

De huurder is zelf verantwoordelijk voor alle benodigde reisdocumenten. Tent-ok neemt geen enkele verantwoording voor het niet in orde zijn van de juiste reisdocumenten.

Gedragsregels

Huurders van tenten van Tent-ok, dienen de regels na te leven die gelden op de desbetreffende camping. Huurders van een tent van Tent-ok die hinder of overlast veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken, kunnen eventueel, na een waarschuwing door de camping eigenaar en/of Tent-ok, uit de accommodatie verwijderd worden en worden uitgesloten van verder verblijf in de accommodatie c.q. camping en dit zonder recht op terugbetaling.

Respectvol omgaan met huurtent en inventaris

Als huurder moet er met respect en zorg om worden gegaan met zowel de tent als de inventaris welke door Tent-ok wordt verhuurd. Bij ernstige schade aan de tent en/of inventaris, veroorzaakt door de huurders is Tent-ok gerechtigd de aansprakelijkheid- en/of reisverzekering van de huurder hiervoor aan te spreken.

Huisdieren

Huisdieren zijn in de tenten van Tent-ok niet toegestaan.

Kamperen

Op een camping bent je niet alleen en dat betekent dus ook dat je jezelf aanpast aan de gebruiken en regels op de desbetreffende camping en dat je met respect omgaat met de faciliteiten op de camping en de andere gasten! Wanneer er is gekozen voor een huurtent is het natuurlijk logisch, dat het comfort en de faciliteiten van een luxe huisje, chalet of hotel anders is.

Klachten, voorafgaand aan de vakantie

Hieronder vallen klachten over het boekingsproces, de website, informatieverstrekking of service van Tent-ok.

Klachten, tijdens het verblijf

Alle informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geeft een zo reëel mogelijk beeld van de accommodatie en de bestemmingen. Mocht het desondanks en in alle redelijkheid niet overeenkomstig de verwachtingen zijn dan graag als volgt handelen:

Leg een klacht altijd eerst voor aan de beheerder of receptie van de camping teneinde deze in staat te stellen de klacht onmiddellijk op te lossen.

Wanneer dit niet tot een oplossing komt, kan contact worden opgenomen met Tent-ok, zodat wij zo snel mogelijk tot een oplossing kunnen komen.

Wij wijzen er graat op dat contactopname met Tent-ok én de campingbeheerder buiten kantooruren uitsluitend bedoeld is voor noodgevallen en ernstige klachten.

Geen melding

Wanneer ter plaatse geen melding is gemaakt van de fout of onvolkomenheid, verliest hij het recht op eventuele restitutie. Dit geldt ook voor het schriftelijk melden bij Tent-ok.

Klachten betrekking anders dan tent

Klachten die betrekking hebben op andere cultuurgewoontes, burenaangelegenheden, campingregelgeving of aspecten waarop Tent-ok geen invloed kan uitoefenen (zie ook paragraaf betreffende overmacht) worden niet in behandeling genomen.

Wanneer de huurder op eigen initiatief en/of zonder overleg met Tent-ok de accommodatie vroegtijdig verlaat, vervalt het recht op eventuele schadevergoeding.

Klachten vervoer

Tent-ok kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten van vervoer en/of verblijfskosten naar en van uw vakantieaccommodatie.

Maximale terugbetaling

In geval Tent-ok op enige wijze tekortschiet in haar dienstverlening is haar aansprakelijkheid beperkt tot de door haar ontvangen reissom. In geval van overmacht als eerder vermeld, waardoor de tent gedwongen moet worden verlaten, is Tent-ok niet gebonden aan terugbetaling van de reissom.

Klachtenprocedure

De klacht dient schriftelijk ingediend te worden. Stuur een email aan info@tent-ok.nl. Wanneer wij de klacht ontvangen hebben wordt er binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging verzonden. In deze bevestiging staat hoe de verdere procedure van de klacht zal verlopen.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Tent-ok aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel letsel of schade veroorzaakt door of voortkomende uit de huurtent en/of inventaris.

Tent-ok aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van verlies, vermissing, diefstal, ontvreemding van of schade aan eigendommen van de huurder.

Tent-ok aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van situaties ontstaan door overmacht. Zie eerder in dit document.

Tent-ok aanvaardt geen aansprakelijkheid waarvoor aanspraak op vergoeding ontstaat uit hoofde van een door huurder afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering.

Tent-ok aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van niet beïnvloedbare overlast veroorzaakt door omgevingsfactoren, zoals onder andere geluid-, stank- of wateroverlast of insecten/ongedierte plagen.

Tent-ok aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele ongemakken veroorzaakt door gemeentelijke c.q. provinciale werkzaamheden.

Tent-ok aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele onderbrekingen in de levering en/of werking van elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen tijdens de vakantie.

Tent-ok aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele ongemakken veroorzaakt door regenval, brand, koude en/of zon.

Evidente fouten of vergissingen op onze website binden Tent-ok niet. Voor de juistheid van door derden verstrekt en/of samengesteld (foto)materiaal is Tent-ok niet verantwoordelijk.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig redelijk te stellen verwachtingen, verplicht Tent-ok zich eventuele schade te vergoeden tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan haar is toe te rekenen:

Indien Tent-ok jegens de huurder aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste één maal de huursom zonder opties

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de huurder

Huurder is aansprakelijk voor alle gevolgen van schade toegebracht aan eigendommen van de camping/locatie indien zulks het gevolg is van onzorgvuldig en/of oneigenlijk gebruik.

Huurder is aansprakelijk voor de door de huurder en/of medereizigers toegebrachte schade aan de tent, de inrichting en alle zaken welke bij de bij Tent-ok geboekte huurtent behoren. Tent-ok is gerechtigd de huurder aansprakelijk te stellen voor de (geleden) schade.

Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de hoofdbezoeker welke op de bevestigingsfactuur genoemd staat. De hoofdboeker is ook voor de medereizigers aansprakelijk.

Huurders van Tent-ok dienen de gedragsregels welke op de locatie van toepassing zijn, al dan niet voortkomend vanuit wettelijk voorschrift, te respecteren.

Het gebruik van voorzieningen op de locatie, zoals zwembaden, sanitaire voorzieningen inclusief (warm)water, speeltoestellen en alle andere niet met name genoemde voorzieningen zijn voor volledig risico van de huurder.

De huurder is verantwoordelijk voor alle volgens het boekingscontract meereizende personen.

Recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Diversen

Door Tent-ok gepresenteerde afbeeldingen zijn niet contractueel. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Elke locatie heeft zijn eigen kenmerken en er kunnen hierdoor onderlinge verschillen optreden. Ook inrichtingen kunnen op detail afwijkend zijn.

Het parkeren kan per camping verschillen. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat het vervoermiddel op een centrale parkeerplaats geparkeerd dient te worden en niet op de kampeerplaats bij de tent.

Het gebruik van barbecue en open vuur verschilt per camping. Overheidsregels in verband met brandgevaar liggen hier vaak aan ten grondslag. Hou hiermee rekening en vraag om informatie als er gebarbecued gaat worden.

Open vuur is vaak ten strengste verboden.

Klachten over de ligging van de tent leiden nooit tot enige financiële vergoeding.

Privacy

Het boekingssysteem waar Tent-ok mee werkt heeft een geldende privacy statement. Deze is te vinden op de website van Tent-ok.

Hyperlinks

Onze site bevat links naar andere websites en wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met privacy gevoelige informatie omgaan. U verlaat op dat moment onze site
Kamperen zonder opzetten - Tent-ok

Tent-Ok verhuurt eenvoudige tenten op diverse campings in Nederland.

Volg ons

© Tent-Ok 2020 - 2023. Website gerealiseerd door Gouden Website

>